Herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur

De Bosscherwaarden: van wens naar plan

Met zandwinning en verondieping nieuwe natuur realiseren.

Welkom op de website van Bosscherwaarden BV. Bosscherwaarden BV wil de gelijknamige uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur, door een combinatie van zandwinning en verondieping met zand- en waterbodem. Om van die wens realiteit te maken, is er een inrichtingsplan opgesteld. Dat is gemaakt in nauwe samenspraak met burgers en ondernemers uit de omgeving en samen met de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier maakt u kennis met de ideeën en kunt u de voortgang van de planvorming volgen.

Stappenplan

Van wensenlijst naar plan, naar vergunningen, naar uitvoering.

Voordat de Bosscherwaarden transformeren naar een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied, is een aantal stappen nodig. Elke stap nemen we in overleg met de omgeving en met de lokale overheden. Alleen zo ontstaat er een gebied dat waarde heeft voor alle Wijkenaren. Dit is het traject in het kort.

1. MER
Het Milieu Effect Rapport (mer) beschrijft de milieueffecten van uitvoering en herinrichting van projectgebied de Bosscherwaarden. Het concept rapport is inmiddels klaar en ligt nu ter beoordeling bij de MER Commissie. Daarna wordt het definitieve MER opgesteld.

 

2. Wensenlijst en inrichtingsschets
Samen met inwoners en ondernemers uit de omgeving is een lijst met wensen en zorgen opgesteld. Op basis van deze lijst en in overleg met de omgeving, de gemeente, het hoogheemraadschap, de provincie en Rijkswaterstaat is vervolgens een inrichtingsschets gemaakt met daarin een voorstelling van het eindresultaat, die in openbare bijeenkomsten is besproken. Deze eindinrichting wordt toegelicht in het inrichtingsplan.

150309_Boscherwaarden-inrichtingsschetsklein

Klik hier om de inrichtingschets als PDF op te slaan.


2.1 Rivierkundige berekeningen
Rijkswaterstaat heeft de effecten van het plan rivierkundig beoordeeld. Hiervoor zijn uitgebreide berekeningen gedaan om aan te tonen dat de eindinrichting geen negatieve effecten heeft op de doorstroming van de rivier bij hoog water en dus op de veiligheid. Daarnaast wordt er gekeken naar de effecten op de rivier voor scheepvaart. Ook is onderzocht of de scheepvaart hinder zou ondervinden.

 

2.2 Inrichtingsplan
Nu het concept-m.e.r. klaar is, is daarmee ook het inrichtingsplan afgerond. Inmiddels is er een zogenaamd ‘Beheerplan’ opgesteld dat gaat over het beheer en het onderhoud van het gebied.

3. Uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan wordt beschreven hoe de uitvoering van de zandwinning, de aanvulling en de herinrichting verlopen. Het uitvoeringsplan wordt onderdeel van de vergunningaanvragen.

 

4. Vergunningen
Na het maken van het inrichtingsplan, uitvoeringsplan en m.e.r. worden vergunningen en ontheffingen aangevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van water en milieu.

 

5. Besluitmomenten gemeente
De gemeente heeft Bosscherwaarden BV gevraagd om, afgezien van de ontwikkeling van een natuurgebied in de Bosscherwaarden, als maatschappelijke meerwaarde een recreatieplas aan te leggen in de Lunenburgerwaard. Dit als veilig en aantrekkelijk alternatief voor de Gravenbol. De uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en gemeente Wijk bij Duurstede. In de uitvoeringsovereenkomst worden belangrijke dingen vastgelegd zoals de uitvoeringstermijn, de vorm en omvang van de maatschappelijke compensatie en welke aanvullende maatregelen genomen worden.

 

6. Maatschappelijke meerwaarde
De gemeente heeft Bosscherwaarden BV gevraagd als maatschappelijke meerwaarde naast het ontwikkelen van een natuurgebied in de Bosscherwaarden een recreatieplas aan te leggen in de Lunenburgerwaard. Dit als veilig en aantrekkelijk alternatief voor de Gravenbol. Bewoners van het Inundatiekanaal zijn betrokken bij het opstellen van een inrichtingsschets. Op dit moment wordt in een scan gekeken naar o.a. veiligheid, in het gebied aanwezige verontreiniging en andere aspecten die van direct belang zijn op de haalbaarheid.

 

7. Realisatie
Na een positief besluit beginnen wij aan de realisatie van de plannen. Bosscherwaarden BV ontwikkelt toegankelijke natuur door zandwinning en herinrichting met grond en waterbodem, innovatief en duurzaam, met oog voor de omgeving. Voor de herontwikkeling van de Bosscherwaarden wordt Bosscherwaarden BV bijgestaan door ingenieursbureaus Arcadis en Haskoning DHV en door bureau voor natuurontwikkeling Stroming. Bosscherwaarden BV is een onderdeel van het moederbedrijf RijnDelta Beheer B.V. Dit bedrijf kent een lange traditie in het ontwikkelen van duurzame natuurgebieden door middel van zandwinning en verondieping en heeft dan ook veel ervaring en expertise aanwezig op dit gebied. Innovatie en creativiteit staan centraal.

 

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn De Bosscherwaarden BV.

Bosscherwaarden BV ontwikkelt toegankelijke natuur door zandwinning en opslag van baggerspecie, innovatief en duurzaam, met oog voor de omgeving.

Voor de herontwikkeling van de Bosscherwaarden wordt Bosscherwaarden BV bijgestaan door ingenieursbureaus Arcadis en Haskoning en door bureau voor natuurontwikkeling Stroming. Dit zijn de mensen die aan het project werken.

Bosscherwaarden BV is onderdeel van RijnDelta Beheer B.V. Deze kent een lange traditie in het ontwikkelen van duurzame natuurgebieden door middel van zandwinning en verondieping. Er is daardoor veel ervaring en expertise aanwezig op dit gebied. Innovatie en creativiteit staan centraal.

ONZE VISIE

De zorg voor duurzaamheid en natuur is niet meer uitsluitend het domein van de overheid. Inwoners en bedrijven vinden natuur steeds belangrijker en dragen vaker bij aan duurzame oplossingen en zorg voor de natuur.

Creëren van nieuwe natuurgebieden waar mens en natuur samenkomen.

PROJECTEN

Inspiratie

Schonere rivieren met oeroude ecosystemen zijn terug van weggeweest. Ooi- en vloedbossen, spokende moerassen, stuivende duinen en oerwouden van slingerende deltakreken.

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.12.53

Nederlanders zijn eigenlijk vergeten hoe gevarieerd, rijk en veerkrachtig de natuur langs hun rivieren ooit was. We zijn vertrouwd met het beeld van grazige uiterwaarden en een brede rivier die op scheepvaartdiepte langs oevers met kribben stroomt.

Maar van nature stromen laaglandrivieren door vele meanderende, ondiepe geulen. Het water wrong zich door deze geulen langs grindbanken, rivierduinen, zandoevers, ooibossen, graslanden en moerassen. Een landschap met een ongekende biologische rijkdom!

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.15.45

Dit project wil een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de ontwikkelingen die de laatste twee decennia in nieuwe natuurgebieden en uiterwaardinrichtingsprojecten hebben plaatsgevonden.

De Gamerensche Waarden ontwikkeld zich ook op het land tot een waardevol natuurgebied, met bloemrijke grasland en enkele oeverwaleilanden soorten als Grote Centauri, Wilde marjolein en Kleine ruit.

Daarnaast wordt het gebied veel door mensen gebruikt, variërend van struinen langs de rivier tot pootje baden in de grote nevengeul.

Lees meer op deze pagina van Rijn in Beeld.

Gamerensche-Waard-1-juni-2011-Bart-Peters-11lr

NIEUWS

Blijf op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.
Wij staan voor mooi werk.

Contact

Heb je een vraag aan ons?
Wij horen het graag!