Herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur

De Bosscherwaarden: van wens naar plan

Met zandwinning en slibberging nieuwe natuur realiseren.

Welkom op de website van Bosscherwaarden BV. Bosscherwaarden BV wil de gelijknamige uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur, door een combinatie van zandwinning en opslag van baggerspecie. Om van die wens realiteit te maken, is er een inrichtingsplan opgesteld. Dat is gemaakt in nauwe samenspraak met burgers en ondernemers uit de omgeving en samen met de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier maakt u kennis met de ideeën en kunt u de voortgang van de planvorming volgen.

Stappenplan

Van wensenlijst naar plan, naar vergunningen, naar uitvoering.

Voordat de Bosscherwaarden transformeren naar een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied, is een aantal stappen nodig. Elke stap nemen we in overleg met de omgeving en met de lokale overheden. Alleen zo ontstaat er een gebied dat waarde heeft voor alle Wijkenaren. Dit is het traject in het kort.

1. MER
Het Milieu Effect Rapport (MER) beschrijft de milieueffecten van uitvoering en herinrichting. Het Concept MER is in gereed en aan de bevoegde gezagen voorgelegd. De bevoegde gezagen zijn gemeente Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat. Daarna wordt het definitieve MER opgesteld.

 

2. Wensenlijst en inrichtingsschets
Samen met burgers en ondernemers uit de omgeving zijn wensen en zorgen geïnventariseerd. Op basis van de wensen en zorgen, en in overleg met de omgeving, de gemeente, het hoogheemraadschap, de provincie en Rijkswaterstaat is daarna een inrichtingsschets gemaakt. Daarin is het eindbeeld geschetst. Deze is besproken in openbare bijeenkomsten. Deze eindinrichting wordt toegelicht in het inrichtingsplan.

150309_Boscherwaarden-inrichtingsschetsklein

Klik hier om de inrichtingschets als PDF op te slaan.


2.1 Rivierkundige berekeningen
De effecten van het plan zijn rivierkundig beoordeeld door Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn uitgebreide berekeningen gedaan. Een belangrijk doel van deze berekeningen is om aan te tonen dat de eindinrichting geen negatieve effecten heeft op de doorstroming van de rivier bij hoog water en dus op de veiligheid. Daarnaast wordt er gekeken naar de effecten op de rivier voor scheepvaart.

 

2.2 Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan is afgerond nu het concept-MER klaar is. In het concept-MER zijn namelijk de effecten van de eind-inrichting getoetst. Die bevindingen zijn van belang voor het inrichtingsplan. Daarnaast is een beheerplan opgesteld, waarin het beheer en onderhoud zijn geschetst.

3. Uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan wordt beschreven hoe de uitvoering van de zandwinning, de baggerberging en de herinrichting verloopt. Het uitvoeringsplan wordt onderdeel van de vergunningaanvragen.

 

4. Vergunningen
Na het maken van het inrichtingsplan, uitvoeringsplan en MER worden vergunningen en ontheffingen aangevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van water en milieu.

 

5. Besluitmomenten gemeente
De gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede neemt een besluit over het project op basis van het MER, het inrichtingsplan, het uitvoeringsplan en de uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en gemeente Wijk bij Duurstede. In de uitvoeringsovereenkomst worden belangrijke dingen vastgelegd zoals hoe lang de uitvoering mag duren, de vorm en omvang van de maatschappelijke compensatie en welke aanvullende maatregelen genomen worden (denk bijvoorbeeld aan ontsluiting van de Bosscherwaarden tijdens de werkzaamheden).

 

6. Maatschappelijke compensatie
De gemeente heeft Boscherwaarden BV gevraagd als maatschappelijke compensatie een recreatieplas aan te leggen in de Lunenburgerwaard. Dit als veilig en aantrekkelijk alternatief voor de Gravenbol. Bewoners van het Inundatiekanaal zijn betrokken bij het opstellen van een inrichtingsschets. Op dit moment wordt in een scan gekeken naar o.a. veiligheid, vervuiling en andere aspecten die van direct belang zijn op de haalbaarheid.

 

7. Realisatie
Na een positief besluit begint Bosscherwaarden BV aan de realisatie van de plannen.

 

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn De Bosscherwaarden BV.

Bosscherwaarden BV ontwikkelt toegankelijke natuur door zandwinning en opslag van baggerspecie, innovatief en duurzaam, met oog voor de omgeving.

Voor de herontwikkeling van de Bosscherwaarden wordt Bosscherwaarden BV bijgestaan door ingenieursbureaus Arcadis en Haskoning en door bureau voor natuurontwikkeling Stroming. Dit zijn de mensen die aan het project werken.

Bosscherwaarden BV is een onderdeel van het moederbedrijf SAVAWA BV. Deze kent een lange traditie in het ontwikkelen van duurzame natuurgebieden door middel van zandwinning en baggerberging. Er is daardoor veel ervaring en expertise aanwezig op dit gebied. Innovatie en creativiteit staan centraal. Klik hier voor de andere projecten

ONZE VISIE

De zorg voor duurzaamheid en natuur is niet meer uitsluitend het domein van de overheid. Burgers en bedrijven schatten natuur steeds meer op waarde en dragen vaker bij aan duurzame oplossingen en zorg voor de natuur.

Creëren van nieuwe natuurgebieden waar mens en natuur samenkomen.

PROJECTEN

Neem een kijkje bij onze
laatste projecten.

PROJECTEN

Inspiratie

Schonere rivieren met oeroude ecosystemen terug van weggeweest. Ooi- en vloedbossen, spokende moerassen, stuivende duinen oerwouden van slingerende deltakreken.

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.12.53

Nederlanders zijn eigenlijk vergeten hoe gevarieerd, rijk en veerkrachtig de natuur langs hun rivieren ooit was. We zijn vertrouwd met het beeld van grazige uiterwaarden en een brede rivier die op scheepvaartdiepte langs oevers met kribben stroomt.

Maar van nature stromen laaglandrivieren door vele meanderende, ondiepe geulen. Het water wrong zich door deze geulen langs grindbanken, rivierduinen, zandoevers, ooibossen, graslanden en moerassen. Een landschap met een ongekende biologische rijkdom!

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.15.45

Dit project wil een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de ontwikkelingen die de laatste twee decennia in nieuwe natuurgebieden en uiterwaardinrichtingsprojecten hebben plaatsgevonden.

De Gamerensche Waarden ontwikkeld zich ook op het land tot een waardevol natuurgebied, met bloemrijke grasland en enkele oeverwaleilanden soorten als Grote Centauri, Wilde marjolein en Kleine ruit.

Daarnaast wordt het gebied veel door mensen gebruikt, variërend van struinen langs de rivier tot pootje baden in de grote nevengeul.

Lees meer in deze PDF-rapportage over natuurontwikkeling langs de grote rivieren of op deze pagina van Rijn in Beeld.

Gamerensche-Waard-1-juni-2011-Bart-Peters-11lr

NIEUWS

Blijf op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.

Natuurontwikkelingsproject Bosscherwaarden gaat nieuwe fase in

  • · Plannen voor uitvoering en inrichting gereed
  • · Milieu Effect Rapport geeft inzicht in onderzoeken
  • · Ontwikkeling recreatiestrand Lunenburgerwaard als maatschappelijke compensatie
  • · Voor de zomer een besluit over start van de natuurontwikkeling

Op dinsdagavond 13 december gaf Jan Willem van Waning, initiatiefnemer van het natuurontwikkelingsproject in de Bosscherwaarden, een presentatie aan de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Die presentatie kunt u onder ‘downloads’ bekijken. Hieronder een kort verslag.

De presentatie aan de gemeenteraad markeert een nieuwe fase voor het project. Drie belangrijke onderdelen van het plan zijn gereed: het Inrichtingsplan, Uitvoeringsplan en het Milieu Effect Rapport. Uit dat laatste rapport blijkt dat de effecten op de leefomgeving overwegend positief of neutraal zijn. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft genoemde documenten nodig om een besluit te nemen of het project ook daadwerkelijk kan starten.

De plannen zijn tot stand gekomen na uitvoerige studie door de adviseurs van Bureau Stroming, Royal HaskoningDHV en Arcadis. Ook sprak de initiatiefnemer uitgebreid met belanghebbenden in Wijk bij Duurstede en daarbuiten, door middel van keukentafelgesprekken, een klankbordgroep en diverse publieksbijeenkomsten. Bosscherwaarden BV heeft grote waardering voor het feit dat ook tegenstanders van de plannen voortdurend in gesprek zijn gebleven.

De gemeente Wijk bij Duurstede is van mening dat Bosscherwaarden BV een maatschappelijke compensatie moet bieden voor haar activiteiten in de Bosscherwaarden. Die gaat er dan ook komen: de firma gaat -als de gemeente tot een positief besluit komt- om niet bijdragen aan de transformatie van het westelijke deel van de Lunenburgerwaard tot recreatieterrein om daarmee de huidige functie bij Gravenbol dichter naar het stadscentrum te brengen. Zo zorgt het project niet alleen voor toegevoegde waarde in de Bosscherwaarden, maar ook daarbuiten.

Na de presentatie volgde een aantal insprekers, plus een levendige discussie. Er werd onder meer doorgevraagd over de zekerheid dat de planning wordt gehaald, over de veranderingen in het landbouwareaal in de gemeente en over de waarde van de ontwikkelingen voor de natuur in gemeente en streek.

De gemeenteraad besloot unaniem dat ze graag vóór het zomerreces en op basis van een goedgekeurd Milieu Effect Rapport, de besluitvorming over goedkeuring van de ontwikkelingen start.

De informatieavond over de mogelijke herontwikkeling van de Bosscherwaarden heeft plaatsgevonden op donderdag 19 februari 2015 van 19.30-21.30 uur in het Revius Lyceum.

 

De agenda

De agenda voor 19 februari 2015 zag er als volgt uit:

  • · Presentatie van het concept-inrichtingsplan.
  • · Reacties en suggesties voor aanpassing.
  • · Een toelichting op het vervolgproces.

U krijgt ruim gelegenheid om vragen te stellen over deze onderwerpen en om suggesties te geven.

 

Informatie

Op deze website kunt u naast antwoorden op veel gestelde vragen ook het verslag van de vorige informatiebijeenkomsten vinden.

Ook geeft de website veel achtergrondinformatie. U kunt zich aanmelden per mail bij Erica de Bruin via e-mail .Bent u niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst te komen? Dan kunt u voor algemene vragen contact opnemen met Gerard Litjens van bureau Stroming via e-mail

Op woensdagavond 26 november 2014 organiseerde Bosscherwaarden BV weer een informatieavond over de mogelijke herontwikkeling van de gelijknamige uiterwaarden.

In mei hield de gemeente Wijk bij Duurstede een eerste informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Daarna volgde een gesprekkenserie met belanghebbenden en een informatieavond in juli, over de wensen en zorgen van de omgeving. Daarop is een bijeenkomst gehouden op 29 oktober. Deze bijeenkomst stond in het teken van proces en rollen van de gemeente.

Op 26 november gaven we meer informatie over de uitvoering van het project, als dat doorgaat. Tijdens de gesprekkenserie en de eerdere informatieavonden bleek dat veel vragen van Wijkse burgers en ondernemers over dat onderwerp gaan.

Concreet ging de informatieavond over de volgende punten:

• Uitvoeringsperiode: wat gebeurt er en hoe ziet het gebied er tussentijds uit?

• Veilligheid en overlast tijdens de uitvoering

• Recreatief gebruik van het gebied gedurende de uitvoering

• Planning en termijnen van het project

Net als bij de bijeenkomst in oktober was er ruim gelegenheid om vragen te stellen over deze onderwerpen en om suggesties te geven.

De presentatie die die avond werd gegeven, staat onder ‘downloads’. Binnenkort komt daar ook het impressieverslag te staan.

Op woensdagavond 29 oktober organiseert Bosscherwaarden BV samen met de Gemeente Wijk bij Duurstede een informatiebijeenkomst over de mogelijke herontwikkeling van de Bosscherwaarden. De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeentehuis en begint om 19.30 en eindigt om 21.30. Alle Wijkenaren zijn daar van harte welkom.

Bosscherwaarden BV wil de gelijknamige uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur, door een combinatie van zandwinning en opslag van baggerspecie. Om van die wens realiteit te maken, is een inrichtingsplan nodig. Dat wordt dit jaar gemaakt, in nauwe samenspraak met burgers en ondernemers uit de omgeving en samen met de gemeente Wijk bij Duurstede. Uiteindelijk zullen de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

In mei hield de gemeente Wijk bij Duurstede een eerste informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Daarna volgde een gesprekkenserie met belanghebbenden en een informatieavond in juli, over de wensen en opvattingen van de omgeving. De bijeenkomst op 29 oktober zal nogmaals gewijd zijn aan de achtergronden van het initiatief, het proces en ieders rol daarin. Uiteraard kan iedereen op deze avond aandachtspunten meegeven aan de initiatiefnemer en de gemeente voor het vervolgtraject.

Van eind mei tot eind juni haalde Bureau Stroming wensen op voor de herontwikkeling van de Bosscherwaarden, in twaalf gesprekken met ondernemers, omwonenden en organisaties uit Wijk bij Duurstede.

Dat waren zonder uitzondering goede, open gesprekken. Zowel voor de realisatiefase, als voor de eindinrichting haalden we een breed scala aan zorgen en wensen op. Deels liggen die in elkaars verlengde, maar de opvattingen over een aantal onderwerpen lopen vanzelfsprekend ook uiteen.

Op 7 juli 2014 werden die wensen teruggekoppeld tijdens een drukbezochte en warme informatiebijeenkomst in de Droogloods, op het terrein van de Steenfabriek. Ook was er gelegenheid om op basis van grote inrichtingsschetsen ideeën op te doen voor de eindinrichting.

Het was een open, constructieve bijeenkomst. Het is duidelijk dat een deel van de ondernemers en bewoners uit de omgeving kritisch tegenover de plannen staan. Ook bleek dat de opzet van de avond niet helemaal aan hun wensen voldeed. De inleidende presentatie sloot niet goed aan en er was te weinig tijd om de wensen goed te kunnen bekijken. Dat noopte de organisatoren om een wat andere koers te kiezen. De wensen worden in geredigeerde vorm rondgestuurd, en belanghebbenden kunnen tot en met 29 augustus opmerkingen en aanvullingen opsturen.

De tweede helft van de avond, die gewijd was aan het schetsen op basis van een drietal mogelijke inrichtingen, was constructief en informatief. De opvattingen over de mate en intensiteit van de recreatie in het gebied lijken het meest uiteen te lopen.

Als eind augustus alle opmerkingen en aanvullingen op de wensen zijn geïnventariseerd, wordt een definitieve lijst gemaakt en gepubliceerd. Die vormt de basis voor het inrichtingsplan.

Bent u geïnteresseerd in het impressieverslag, dan kunt u dat hier downloaden.

Wij staan voor mooi werk.

VRAGEN

Antwoord op
veelgestelde vragen

De fasering hangt af van wat er vergund wordt en hoe het eindinrichtingsplan er uit gaat zien. Het heeft de voorkeur om aan de westkant te beginnen, aangezien hier het snelste resultaat/natuur te creëren is. Wanneer er eenmaal begonnen is, is het de bedoeling om zo snel als technisch mogelijk is te beginnen met het opvullen. Het ideaalbeeld is dan een zo klein mogelijk werkgebied dat door de uiterwaard trekt. In de praktijk zal dit altijd afhankelijk zijn van de markt. De markt van af te voeren zand en aan te voeren bagger of grond zijn niet met elkaar verbonden. Er zullen dus periodes zijn dat er veel zand afgevoerd wordt en weinig bagger gebracht wordt, maar ook andersom.

Er spelen veel belangen. De gemeente heeft in verkennende gesprekken -voorlopig- als voorwaarde gesteld dat het project een beperkte doorlooptijd heeft van twee collegeperioden (8 jaar).

De provincie heeft aangegeven dat er wat hun betreft zorgvuldig met delfstoffenwinningslocaties omgegaan moet worden wordt. Als het nemen van meer tijd een beter plan oplevert dan willen zij daarvoor ruimte geven in de vergunning.

Onderzocht wordt of de werkzaamheden op een dusdanige wijze uitgevoerd kunnen worden dat er een zo klein mogelijke plas “open ligt” en er zo snel mogelijk gestart kan worden met aanvulling en inrichting. De totale periode beslaat minimaal 8 jaar. Voor realisatie van de grootst mogelijke maatschappelijk meerwaarde is een wat langere periode nodig. In dat geval is het project goed te faseren. Er wordt immers niet continue in het hele gebied gewerkt, maar in veel kleinere gedeelten.

De bagger (natte fractie afkomstig van waterbodems of uiterwaardengrond) die toegepast gaat worden in de Bosscherwaarden komt in drie klassen: “Achtergrondwaarde”, Klasse-A en Klasse-B. Voor grond (droge fractie afkomstig van land, geen uiterwaardengrond) mag er maximaal klasse “Industrie” worden toegepast. De schonere klassen Achtergrondwaarden en Wonen mogen vanzelfsprekend ook worden toegepast.Welke klasse wordt toegepast hangt af van het aanbod, maar is gebonden aan deze maximale categorieën. Dit komt verder in de MER aan de orde.

Bagger:

Klasse achtergrondwaarde(AW) is qua verontreiniging gelijk aan wat er van nature voorkomt in het gebied en is vrij bruikbaar en verspreidbaar. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om weilanden mee op te hogen.

Klasse-A is licht verontreinigd maar niet gevaarlijk. Ook voor Klasse-A kan het gelden dat het vrij verspreidbaar is.

Klasse-B is licht verontreinigd maar niet gevaarlijk. De concentratie van verontreiniging is echter wel hoger dan die van Klasse-A waardoor het niet toegestaan is om deze vrij te verspreiden. Onder water bergen kan echter wel. Vaak is de kwaliteit van de aanwezige uiterwaardengrond ook al klasse B.

Grond:

Klasse achtergrondwaarde(AW) is qua verontreiniging gelijk aan wat er van nature voorkomt in het gebied en is vrij om toe te passen.

Klasse Wonen Licht verontreinigd en is geschikt voor de ondergrond bij woning- en industriebouwtoepassingen.

Klasse industrie Hiervoor geldt hetzelfde als voor Bagger klasse B. Dit is licht verontreinigde grond, waarvan de kwaliteit in de regel niet slechter is de uiterwaardengrond.
Geen van de voor Bosscherwaarden toegestane typen bagger en grond zal in gevaarlijke mate verontreinigd zijn. Voor de wel gevaarlijke baggerstromen zijn er in Nederland aparte depots. Zie ook: http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92488/handreiking_besluit_bodemkwaliteit_24_252539.pdf

De inrichting zal onder andere aansluiten bij de Visie Rivierfront van de gemeente Wijk bij Duurstede. De inzet van de initiatiefnemers is – en dit wordt ondersteund door de gemeente – dat het een bij de rivier passend natuur- en recreatiegebied wordt. Ook de andere overheden stellen eisen aan het inrichtingsplan. En we verwerken zoveel mogelijk wensen van de omwonenden en andere betrokkenen, grondeigenaren en natuurbeheerders zoals SBB en UL.

De precieze inrichting wordt bepaald in het inrichtingsplan. Aan dit inrichtingsplan wordt nu gewerkt.

De mooie delen met een hoge natuurwaarde blijven in tact bij de werkzaamheden en uiteindelijk wordt het aangevulde deel ook van hoge natuurwaarde. De Bosscherwaarden B.V. ziet er kansen om als ondernemer voor Wijk bij Duurstede iets te betekenen. Haar ambitie is het om er een mooi en toegankelijk gebied van te maken, waar plek is voor riviernatuur en recreatie op een passende manier. En daarmee de visie Waterfront van de gemeente Wijk bij Duurstede te realiseren en de afspraken van o.a. provincie, natuurorganisaties en LTO over deze uiterwaard in te vullen (zie het Akkoord van Utrecht). Hoe die passende manier eruit ziet, wordt samen met de omwonenden en andere betrokkenen bepaald.

Beheer en eigenaarschap moeten nog bepaald worden. Mogelijk gaat het beheer door Het Utrechts Landschap of Staatsbosbeheer gedaan worden. Het is ook mogelijk dat het door een lokale vereniging gedaan wordt. De initiatiefnemers blijven er zelf erg graag bij betrokken, om ervoor te zorgen dat het gewenste eindbeeld gehaald en in stand gehouden wordt. Het gebied wordt het visitekaartje van Bosscherwaarden BV. Overigens begint het beheer al zodra het project begint. Zodra de situatie het toelaat om elementen van het eindinrichtingsplan te realiseren, streven de initiatiefnemers er naar om dit direct te doen. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat er al elementen gerealiseerd zijn voordat de zandwinning is begonnen.

In samenspraak met de omgeving heeft BWBV met adviseur bureau Stroming een wensenlijst samengesteld. Die vormde de basis voor drie inrichtingsschetsen. Daarop is op verschillende momenten en manieren input verzameld vanuit de omgeving en de betrokken partijen. Begin 2015 is met deze input één inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan bepaalt op hoofdlijnen de uiteindelijk inrichting en dient als input voor de Milieueffectrapportage en het beheerplan. De finale conceptversie is in april 2016 besproken in de klankbordgroep en in juni 2016 in de stuurgroep.

Parallel hieraan bereidt de initiatiefnemer met adviseur Arcadis de aanvragen voor van de benodigde vergunningen. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede neemt uiteindelijk een principebesluit dat ze al dan niet willen instemmen met de benodigde bestemmingsplanwijziging, Provincie Utrecht neemt een besluit over de ontgrondingenvergunning en Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden over de watervergunning. Deze besluiten komen volgens de wettelijke procedures allemaal ter inzage te liggen. Als er definitieve toestemmingen is van de bevoegde gezagen, kan worden begonnen met de werkzaamheden.

Bosscherwaarden BV is een modern bedrijf, dat haar bestaansrecht ontleent aan zandwinning en berging van baggerspecie. En maatschappelijke meerwaarde wil creëren door een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied van de Bosscherwaarden te maken. Diverse adviesbureaus ondersteunen daarbij. ARCADIS verzorgt de vergunningen en het Uitvoeringsplan, bureau Stroming het inrichtingsplan en de communicatie met de omgeving en Royal HaskoningDHV verzorgt de Milieu Effect Rapportage.

De Bosscherwaarden BV organiseren vanaf het voorjaar van 2014 met enige regelmaat informatieavonden waarop met de omgeving gesproken wordt. Deze avonden worden rond specifieke thema’s georganiseerd. Er is vanaf heel vroeg in het proces ook met de bevoegde gezagen gesproken. En de Bosscherwaarden BV heeft een klankbordgroep ingesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit mensen die nauw betrokken willen zijn bij het proces en het opstellen van het inrichtingsplan, veelal afkomstig uit de directe omgeving. Voor ecologische vraagstukken levert onafhankelijk expert drs. F.W.M. Vera advies.

Er is veel gebeurd om de omgeving te betrekken. De gemeente Wijk bij Duurstede organiseerde voor bewoners en ondernemers uit de omgeving en andere belanghebbenden een informatiebijeenkomst, op 21 mei 2014. In de weken daarna voerde Bureau Stroming gesprekken met belanghebbenden in kleiner verband, om de wensen en ook de zorgpunten over het project in kaart te brengen.

De input uit de gesprekken werd verwerkt in een wensenlijst, die werd gepresenteerd en besproken op een bijeenkomst op 7 juli 2014. Op 29 oktober is er een extra informatieavond geweest waarin verschillende facetten van het project nogmaals zijn besproken. Daarbij is in drie groepen ingegaan op vragen over de visie van de gemeente op het project, het verwachte proces en de uitvoering. Gezien alle vragen over de uitvoering is op 26 november een informatieavond gehouden die volledig over de uitvoeringsfase ging. Daarnaast zijn op basis van de wensenlijst drie inrichtingsschetsen gemaakt. Deze zijn besproken met de klankbordgroep en aan de orde geweest op de informatiebijeenkomst van 26 november 2014. De drie schetsen worden begin 2015 ‘ingekookt’ tot een concept-inrichtingsplan. Dit is op 19 februari 2015 in een informatieavond met de omgeving besproken.

Het finale concept inrichtingsplan is is op 20 april 2016 besproken in de klankbordgroep en 3 juni 2016 in de stuurgroep. Inmiddels is begonnen met gesprekken met belanghebbenden over het beheerplan.

Het voorbereidende proces duurt naar schatting anderhalf jaar. De eventuele werkzaamheden zullen in fasen uitgevoerd worden, en duren minimaal 8 jaar. De duur van de uitvoering is afhankelijk van de verkoop van het zand en het aanbod van baggerspecie. De snelheid waarin zand wordt verkocht en specie wordt geborgen is weer afhankelijk van de voorwaarden van de verschillende vergunningen.

Het eindconcept-MER is in het najaar van 2016 gereed. Dit eindconcept-MER is in maart 2016 voorgelegd aan de bevoegde gezagen. In veel processen wordt een deel van de uitwerking van de plannen toegelicht in de fase van het aanvragen van de vergunningen. Maar vanwege de omvang en het belang van het project is in overleg met de gemeente besloten om dit deels naar voren te halen. Het gaat daarbij vooral om een meer gedetailleerde toelichting van een aantal onderdelen van de MER, de conclusies zullen niet wijzigen. Hierdoor is vertraging opgetreden in het publiceren van de MER. Na publicatie zal het bevoegd gezag de stukken ter inzage leggen en een ieder de gelegenheid geven voor het indienen van een zienswijze. Het bevoegd gezag zal dan ook advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage vragen. Besluitvorming in het college en de gemeenteraad volgt later in 2017.

Gedurende het werken aan het inrichtingsplan, organiseren we regelmatig bijeenkomsten. U bent daar van harte welkom. Daarnaast is er een klankbordgroep. Die denkt mee over het proces en met het maken van het inrichtingsplan. U kunt uw zorgen en wensen ook kenbaar maken per mail en als u dat wenst in een persoonlijk gesprek met Bureau Stroming en/of Bosscherwaarden BV. Als de gemeente een positief besluit neemt over het project, heeft u een aantal mogelijkheden om daartegen in beroep te gaan.

U kunt ons direct bereiken via de contact-pagina op deze website.

De overheid (gemeente, provincie & Rijk) vindt natuurontwikkeling belangrijk, maar geeft er op dit moment weinig geld aan uit. Door samen te werken met bijvoorbeeld een partij als Bosscherwaarden BV kunnen gebieden als de Bosscherwaarden toch omgevormd worden tot toegankelijke natuur- en recreatiegebieden. Maar met een andere rol voor de overheid. Zo is het ook afgesproken in het Akkoord van Utrecht, uit juni 2011. Dat is een afspraak tussen provincie Utrecht, natuurbeschermende organisaties, organisaties die agrariërs vertegenwoordigen en die het cultuurlandschap willen behouden.

De gemeente is betrokken bij de ontwikkeling, in drie rollen. In de voorbereiding werkt en denkt ze mee om de belangen van Wijk bij Duurstede in het inrichtingsplan te borgen. Daarnaast is de gemeente bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is een van de benodigde vergunningen voor de uitvoering. Daarnaast is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hierover beslist uiteindelijk de gemeenteraad.

BWBV zorgt ervoor dat er tijdens de uitvoeringsfase zo min mogelijk negatieve effecten zijn voor de leefomgeving. De gekozen werkmethode heeft geen invloed op de kwaliteit van het grondwater in de omgeving. De machines waarmee BWBV werkt maken weinig geluid. Boeren in de omgeving zullen geen last hebben van een veranderende waterkwaliteit door de berging. Dit wordt ook gewaarborgd via de verschillende vergunningen.

GESCHIEDENIS

De familie Van Waning,
een historisch perspectief

familiewapen

Jacob Isaac van Waning VI, 1840 - 1917 (77) richtte op 21 juli 1888 de 'Rotterdamsche Cementsteen fabriek van Waning & Co' op. De grondslag van een kleurrijk familiebedrijf met bedrijvigheid in de Bouw, Aannemerij, Zandwinning en Baggerverwerking. Hij vestigde zich in 1870 als architect-ingenieur-ondernemer in Rotterdam. Hij ontwierp o.a. huizen aan de Avenue Concordia en aan de Nieuwe Binnenweg.

Zijn zoon Jacob Isaac van Waning VII, 1874 - 1959 (85) was degene die met het oprichten van 'NV Hollandsche Zandzuigerij' de basis legde voor het ontwikkelen van verdere bedrijvigheid in de zandwinning. Onder directie van zijn zoon Willem Ernst van Waning, 1917 - 2000 (83) wordt het bedrijf verder uitgebouwd met o.a. een eigen vloot van zandzuigers.

De Zandzuigerij werd in 1964 gesplitst van de betonwaren en ging niet lang daarna door onder de naam 'Van Waning Zandzuigerij B.V.' Ze is met haar gestaag uitdijende eigen vloot van zandzuigers, baggerschepen en pontons succesvol in de zandwinning en sedimentverwerking. In 1986 neemt zoon Dick van Waning (1949) het stokje over. Door de door-ontwikkeling en innovatie van bestaande en zelf ontworpen technieken, o.a. weegbanden, spuitkoppen, zeven, volgt verdere groei.

Inmiddels staat de 5e generatie Van Waning, Jan Willem en Gijs, trots aan het roer. Samen met hun vader gaan zij verder met Ingensche Waarden B.V. Zij specialiseren zich verder in de ontwikkeling van duurzame natuurgebieden. Innovatie staat nog steeds hoog in het vaandel.

tijdlijn

Contact

Heb je een vraag aan ons?
Wij horen het graag!