Herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur

De Bosscherwaarden: van wens naar plan

Met zandwinning en verondieping nieuwe natuur realiseren.

Welkom op de website van Bosscherwaarden BV. Bosscherwaarden BV wil de gelijknamige uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede herontwikkelen tot toegankelijke en aantrekkelijke riviernatuur, door een combinatie van zandwinning en verondieping met zand- en waterbodem. Om van die wens realiteit te maken, is er een inrichtingsplan opgesteld. Dat is gemaakt in nauwe samenspraak met burgers en ondernemers uit de omgeving en samen met de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier maakt u kennis met de ideeën en kunt u de voortgang van de planvorming volgen.

Stappenplan

Van wensenlijst naar plan, naar vergunningen, naar uitvoering.

Voordat de Bosscherwaarden transformeren naar een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied, is een aantal stappen nodig. Elke stap nemen we in overleg met de omgeving en met de lokale overheden. Alleen zo ontstaat er een gebied dat waarde heeft voor alle Wijkenaren. Dit is het traject in het kort.

1. MER
Het Milieu Effect Rapport (mer) beschrijft de milieueffecten van uitvoering en herinrichting van projectgebied de Bosscherwaarden. Het concept rapport is inmiddels klaar en ligt nu ter beoordeling bij de MER Commissie. Daarna wordt het definitieve MER opgesteld.

 

2. Wensenlijst en inrichtingsschets
Samen met inwoners en ondernemers uit de omgeving is een lijst met wensen en zorgen opgesteld. Op basis van deze lijst en in overleg met de omgeving, de gemeente, het hoogheemraadschap, de provincie en Rijkswaterstaat is vervolgens een inrichtingsschets gemaakt met daarin een voorstelling van het eindresultaat, die in openbare bijeenkomsten is besproken. Deze eindinrichting wordt toegelicht in het inrichtingsplan.

150309_Boscherwaarden-inrichtingsschetsklein

Klik hier om de inrichtingschets als PDF op te slaan.


2.1 Rivierkundige berekeningen
Rijkswaterstaat heeft de effecten van het plan rivierkundig beoordeeld. Hiervoor zijn uitgebreide berekeningen gedaan om aan te tonen dat de eindinrichting geen negatieve effecten heeft op de doorstroming van de rivier bij hoog water en dus op de veiligheid. Daarnaast wordt er gekeken naar de effecten op de rivier voor scheepvaart. Ook is onderzocht of de scheepvaart hinder zou ondervinden.

 

2.2 Inrichtingsplan
Nu het concept-m.e.r. klaar is, is daarmee ook het inrichtingsplan afgerond. Inmiddels is er een zogenaamd ‘Beheerplan’ opgesteld dat gaat over het beheer en het onderhoud van het gebied.

3. Uitvoeringsplan
In het uitvoeringsplan wordt beschreven hoe de uitvoering van de zandwinning, de aanvulling en de herinrichting verlopen. Het uitvoeringsplan wordt onderdeel van de vergunningaanvragen.

 

4. Vergunningen
Na het maken van het inrichtingsplan, uitvoeringsplan en m.e.r. worden vergunningen en ontheffingen aangevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van water en milieu.

 

5. Besluitmomenten gemeente
De gemeente heeft Bosscherwaarden BV gevraagd om, afgezien van de ontwikkeling van een natuurgebied in de Bosscherwaarden, als maatschappelijke meerwaarde een recreatieplas aan te leggen in de Lunenburgerwaard. Dit als veilig en aantrekkelijk alternatief voor de Gravenbol. De uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en gemeente Wijk bij Duurstede. In de uitvoeringsovereenkomst worden belangrijke dingen vastgelegd zoals de uitvoeringstermijn, de vorm en omvang van de maatschappelijke compensatie en welke aanvullende maatregelen genomen worden.

 

6. Maatschappelijke meerwaarde
De gemeente heeft Bosscherwaarden BV gevraagd als maatschappelijke meerwaarde naast het ontwikkelen van een natuurgebied in de Bosscherwaarden een recreatieplas aan te leggen in de Lunenburgerwaard. Dit als veilig en aantrekkelijk alternatief voor de Gravenbol. Bewoners van het Inundatiekanaal zijn betrokken bij het opstellen van een inrichtingsschets. Op dit moment wordt in een scan gekeken naar o.a. veiligheid, in het gebied aanwezige verontreiniging en andere aspecten die van direct belang zijn op de haalbaarheid.

 

7. Realisatie
Na een positief besluit beginnen wij aan de realisatie van de plannen. Bosscherwaarden BV ontwikkelt toegankelijke natuur door zandwinning en herinrichting met grond en waterbodem, innovatief en duurzaam, met oog voor de omgeving. Voor de herontwikkeling van de Bosscherwaarden wordt Bosscherwaarden BV bijgestaan door ingenieursbureaus Arcadis en Haskoning DHV en door bureau voor natuurontwikkeling Stroming. Bosscherwaarden BV is een onderdeel van het moederbedrijf RijnDelta Beheer B.V. Dit bedrijf kent een lange traditie in het ontwikkelen van duurzame natuurgebieden door middel van zandwinning en verondieping en heeft dan ook veel ervaring en expertise aanwezig op dit gebied. Innovatie en creativiteit staan centraal.

 

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn De Bosscherwaarden BV.

Bosscherwaarden BV ontwikkelt toegankelijke natuur door zandwinning en opslag van baggerspecie, innovatief en duurzaam, met oog voor de omgeving.

Voor de herontwikkeling van de Bosscherwaarden wordt Bosscherwaarden BV bijgestaan door ingenieursbureaus Arcadis en Haskoning en door bureau voor natuurontwikkeling Stroming. Dit zijn de mensen die aan het project werken.

Bosscherwaarden BV is onderdeel van RijnDelta Beheer B.V. Deze kent een lange traditie in het ontwikkelen van duurzame natuurgebieden door middel van zandwinning en verondieping. Er is daardoor veel ervaring en expertise aanwezig op dit gebied. Innovatie en creativiteit staan centraal.

ONZE VISIE

De zorg voor duurzaamheid en natuur is niet meer uitsluitend het domein van de overheid. Inwoners en bedrijven vinden natuur steeds belangrijker en dragen vaker bij aan duurzame oplossingen en zorg voor de natuur.

Creëren van nieuwe natuurgebieden waar mens en natuur samenkomen.

PROJECTEN

Inspiratie

Schonere rivieren met oeroude ecosystemen zijn terug van weggeweest. Ooi- en vloedbossen, spokende moerassen, stuivende duinen en oerwouden van slingerende deltakreken.

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.12.53

Nederlanders zijn eigenlijk vergeten hoe gevarieerd, rijk en veerkrachtig de natuur langs hun rivieren ooit was. We zijn vertrouwd met het beeld van grazige uiterwaarden en een brede rivier die op scheepvaartdiepte langs oevers met kribben stroomt.

Maar van nature stromen laaglandrivieren door vele meanderende, ondiepe geulen. Het water wrong zich door deze geulen langs grindbanken, rivierduinen, zandoevers, ooibossen, graslanden en moerassen. Een landschap met een ongekende biologische rijkdom!

Meer info na een klik op de afbeelding:

Schermafbeelding 2015-02-19 om 15.15.45

Dit project wil een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de ontwikkelingen die de laatste twee decennia in nieuwe natuurgebieden en uiterwaardinrichtingsprojecten hebben plaatsgevonden.

De Gamerensche Waarden ontwikkeld zich ook op het land tot een waardevol natuurgebied, met bloemrijke grasland en enkele oeverwaleilanden soorten als Grote Centauri, Wilde marjolein en Kleine ruit.

Daarnaast wordt het gebied veel door mensen gebruikt, variërend van struinen langs de rivier tot pootje baden in de grote nevengeul.

Lees meer op deze pagina van Rijn in Beeld.

Gamerensche-Waard-1-juni-2011-Bart-Peters-11lr

NIEUWS

Blijf op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.
Download de Milieu Effect Rapportage Bosscherwaarden

Wij staan voor mooi werk.

VRAGEN

Antwoord op
veelgestelde vragen

De inrichting zal onder andere aansluiten bij de Visie Rivierfront van de gemeente Wijk bij Duurstede. De inzet van de initiatiefnemers is – en dit wordt ondersteund door de gemeente – dat het een bij de rivier passend natuur- en recreatiegebied wordt. Ook de andere overheden stellen eisen aan het inrichtingsplan. En we verwerken zoveel mogelijk wensen van de omwonenden en andere betrokkenen, grondeigenaren en natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap.

De precieze inrichting wordt bepaald in het inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan is verwerkt in de m.e.r.

De mooie delen met een hoge natuurwaarden binnen de Bosscherwaarden blijven in tact bij de werkzaamheden en uiteindelijk wordt het aangevulde deel ook van hoge natuurwaarde. Bosscherwaarden B.V. ziet er kansen om als ondernemer voor Wijk bij Duurstede iets te betekenen. Haar ambitie is het om er een mooi en toegankelijk gebied van te maken, waar plek is voor riviernatuur en recreatie op een passende manier. En daarmee de visie Rivierfront van de gemeente Wijk bij Duurstede te realiseren en de afspraken van o.a. provincie, natuurorganisaties en LTO over deze uiterwaard in te vullen (zie het Akkoord van Utrecht). Hoe die passende manier eruit ziet, wordt samen met de omwonenden en andere betrokkenen bepaald.

Beheer en eigenaarschap zal bij eindoplevering over gaan naar Staatsbosbeheer. De initiatiefnemers blijven er zelf erg graag bij betrokken, om ervoor te zorgen dat het gewenste eindbeeld gehaald en in stand gehouden wordt. Overigens begint het beheer al zodra het project begint. Zodra de situatie het toelaat om elementen van het eindinrichtingsplan te realiseren, streven de initiatiefnemers er naar om dit direct te doen. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat er al elementen gerealiseerd zijn voordat de zandwinning is begonnen.

In samenspraak met de omgeving heeft Bosscherwaarden BV in samenwerking met Bureau Stroming een wensenlijst samengesteld. Die vormde de basis voor drie inrichtingsschetsen. Daarop is op verschillende momenten en manieren input verzameld vanuit de omgeving en de betrokken partijen. Begin 2015 is met deze input één inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan bepaalt op hoofdlijnen de uiteindelijk inrichting en dient als input voor de Milieueffectrapportage en het beheerplan. De finale conceptversie is in april 2016 besproken in de klankbordgroep en in juni 2016 in de stuurgroep.

Parallel hieraan bereidt Bosscherwaarden BV de aanvragen voor van de benodigde vergunningen. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede neemt uiteindelijk een principebesluit dat ze al dan niet willen instemmen met de benodigde bestemmingsplanwijziging, Provincie Utrecht neemt een besluit over de ontgrondingenvergunning en Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden over de watervergunning. Deze besluiten komen volgens de wettelijke procedures allemaal ter inzage te liggen. Als er definitieve toestemming is van de bevoegde gezagen, kan worden begonnen met de werkzaamheden.

Bosscherwaarden BV is een modern bedrijf, dat haar bestaansrecht ontleent aan zandwinning en berging van land- en waterbodem en daarnaast maatschappelijke meerwaarde wil creëren door een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied van de Bosscherwaarden te maken. Diverse adviesbureaus ondersteunen daarbij.

De Bosscherwaarden BV organiseren vanaf het voorjaar van 2014 met enige regelmaat informatieavonden waarop met de omgeving gesproken wordt. Deze avonden worden rond specifieke thema’s georganiseerd. Er is vanaf heel vroeg in het proces ook met de bevoegde gezagen gesproken. En de Bosscherwaarden BV heeft een klankbordgroep ingesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit mensen die nauw betrokken willen zijn bij het proces en het opstellen van het inrichtingsplan, veelal afkomstig uit de directe omgeving. Voor ecologische vraagstukken levert onafhankelijk expert drs. F.W.M. Vera advies.

Er is veel gebeurd om de omgeving te betrekken. De gemeente Wijk bij Duurstede organiseerde voor bewoners en ondernemers uit de omgeving en andere belanghebbenden een informatiebijeenkomst, op 21 mei 2014. In de weken daarna voerde Bureau Stroming gesprekken met belanghebbenden in kleiner verband, om de wensen en ook de zorgpunten over het project in kaart te brengen.

De input uit de gesprekken werd verwerkt in een wensenlijst, die werd gepresenteerd en besproken op een bijeenkomst op 7 juli 2014. Op 29 oktober is er een extra informatieavond geweest waarin verschillende facetten van het project nogmaals zijn besproken. Daarbij is in drie groepen ingegaan op vragen over de visie van de gemeente op het project, het verwachte proces en de uitvoering. Gezien alle vragen over de uitvoering is op 26 november een informatieavond gehouden die volledig over de uitvoeringsfase ging. Daarnaast zijn op basis van de wensenlijst drie inrichtingsschetsen gemaakt. Deze zijn besproken met de klankbordgroep en aan de orde geweest op de informatiebijeenkomst van 26 november 2014. De drie schetsen worden begin 2015 ‘ingekookt’ tot een concept-inrichtingsplan. Dit is op 19 februari 2015 in een informatieavond met de omgeving besproken.

Het finale concept inrichtingsplan is is op 20 april 2016 besproken in de klankbordgroep en 3 juni 2016 in de stuurgroep. Inmiddels is begonnen met gesprekken met belanghebbenden over het beheerplan.

Het voorbereidende proces duurt naar schatting anderhalf jaar. De eventuele werkzaamheden zullen in fasen uitgevoerd worden, en duren minimaal 8 jaar. De duur van de uitvoering is afhankelijk van de verkoop van het zand en het aanbod van baggerspecie. De snelheid waarin zand wordt verkocht en specie wordt geborgen is weer afhankelijk van de voorwaarden van de verschillende vergunningen.

Het eindconcept-MER is in het najaar van 2016 gereed. Dit eindconcept-MER is in maart 2016 voorgelegd aan de bevoegde gezagen. In veel processen wordt een deel van de uitwerking van de plannen toegelicht in de fase van het aanvragen van de vergunningen. Maar vanwege de omvang en het belang van het project is in overleg met de gemeente besloten om dit deels naar voren te halen. Het gaat daarbij vooral om een meer gedetailleerde toelichting van een aantal onderdelen van de MER, de conclusies zullen niet wijzigen. Hierdoor is vertraging opgetreden in het publiceren van de MER. Na publicatie zal het bevoegd gezag de stukken ter inzage leggen en een ieder de gelegenheid geven voor het indienen van een zienswijze. Het bevoegd gezag zal dan ook advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage vragen. Besluitvorming in het college en de gemeenteraad volgt later in 2017.

Gedurende het werken aan het inrichtingsplan, organiseren we regelmatig bijeenkomsten. U bent daar van harte welkom. Daarnaast is er een klankbordgroep. Die denkt mee over het proces en met het maken van het inrichtingsplan. U kunt uw zorgen en wensen ook kenbaar maken per mail en als u dat wenst in een persoonlijk gesprek met Bureau Stroming en/of Bosscherwaarden BV. Als de gemeente een positief besluit neemt over het project, heeft u een aantal mogelijkheden om daartegen in beroep te gaan.

U kunt ons direct bereiken via de contact-pagina op deze website.

De overheid (gemeente, provincie & Rijk) vindt natuurontwikkeling belangrijk, maar geeft er op dit moment weinig geld aan uit. Door samen te werken met bijvoorbeeld een partij als Bosscherwaarden BV kunnen gebieden als de Bosscherwaarden toch omgevormd worden tot toegankelijke natuur- en recreatiegebieden. Maar met een andere rol voor de overheid. Zo is het ook afgesproken in het Akkoord van Utrecht, uit juni 2011. Dat is een afspraak tussen provincie Utrecht, natuurbeschermende organisaties, organisaties die agrariërs vertegenwoordigen en die het cultuurlandschap willen behouden.

De gemeente is betrokken bij de ontwikkeling, in drie rollen. In de voorbereiding werkt en denkt ze mee om de belangen van Wijk bij Duurstede in het inrichtingsplan te borgen. Daarnaast is de gemeente bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is een van de benodigde vergunningen voor de uitvoering. Daarnaast is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hierover beslist uiteindelijk de gemeenteraad.

BWBV zorgt ervoor dat er tijdens de uitvoeringsfase zo min mogelijk negatieve effecten zijn voor de leefomgeving. De gekozen werkmethode heeft geen invloed op de kwaliteit van het grondwater in de omgeving. De machines waarmee BWBV werkt maken weinig geluid. Boeren in de omgeving zullen geen last hebben van een veranderende waterkwaliteit door de berging. Dit wordt ook gewaarborgd via de verschillende vergunningen.

Contact

Heb je een vraag aan ons?
Wij horen het graag!